وبلاگ حلقه صالحین شهیدجهانطلب
باعرض سلام وعرض تبریک ایام ولادت باسعادت مولودهای آسمانی هم حضرت جواد(ع)وهم حضرت علی(ع)به حضورشمااعلام میداردحلقه ی صالحین شهیدمهدی جهانطلب (برای گروه سنس نونهالان وازحلقه های فعال پایگاه امام حسن مجتبی(ع)شهرستان بشرویه)به سرگروهی آقای محمدرضامعینی  درشبهای شنبه و چهارشنبه درمحل حسینیه مزارشهدای شهرستان بشرویه باحضورمتربیان فعال حلقه درساعت8:30برگزارمیشود.من جمله فعالیت های حلقه شرکت درمراسمات بخصوص مراسماتی که درخودحسینیه برگزارمیشود است .

تاريخ : 1396/01/20 | | نویسنده : |
پیامبربزرگواراسلام میفرمایند:
ای مردم ،بدانیدکسیکه  بدنبال فراگیری دانش است،باهرقدمی که برمیدارد،درکارنامه اعمالش ثواب یکسال عبادت نوشته میشود.فرشتگان بال هایشان رازیرپای اومی گسترانندوزمینی که زیرپای اوست برایش ازخداوندآمرزش می طلبد.
سند:کتاب کافی،ج1ص34
روایت است روزی پیامبر به مسجدی واردشدندومردم درآنجادودسته بودند؛یکی گروهی که کارهای مستحبی انجام میدادندودیگری گروهی که به کسب علم ودانش مشغول بودن.همه مشتاقانه میخواستندببیندتارسول خداکدام گروه رابرای همنشینی انتخاب می کند.حضرت محمد (ص)بامهربانی به حاصران درمسجدنگاه کردوفرمود: 
این افرادهمگی مشغول کارهای نیک هستندولی خداوندمرابرای تعلیم وآموزش مردم فرستاده است.
ایشان این سخن رافرمودوبه جمع علم جویان پیوست.
سند:سنن ابن ماجه ج83/1؛احیای علوم دینج10/1؛کنزالعمال28751
رسول خدادستورمیدادتاهراسیری که به ده نفرازمسلمانان خواندن ونوشتن بیاموزد،آزادشود.ایشان همواره عالمام
عالمان رابرترازکسانی میدانست که بدون علم ودانش عبادت میکنند.زیراایشان میفرمود:
هنگامی که شیطان تلاش میکندمردم راباعقایدوتفکرات فریب کارانه ازراه درست منحرف کنداین عالمان هستندکه متوجه انحراف میشوندوجلوی آنرامیگیرند.
سند:منیت المرید،ص100 


تاريخ : 1396/01/20 | | نویسنده : |


  • paper | پارک ایران | تازیانه